Brandveilig gebruik

Een bouwwerk kan geheel volgens de bouwregelgeving worden gebouwd en opgeleverd, maar dat wil nog niet zeggen dat het gebouw dan ook brandveilig wordt gebruikt.

Om de veiligheid van de gebruikers tot het mogelijke te garanderen worden er eisen gesteld, door de overheid, aan bv; benodigde- en onderhoud van installaties, aankleding van ruimten, opstelling van inventaris, vluchtroutes, maximaal toe te laten personen, blusmiddelen, bereikbaarheid voor de brandweer maar ook aan het hebben van ontruimingsplannen en de daarbij behorende ontruimingstekeningen.

Gebruiksvergunning

Als er aan onderstaande criteria wordt voldaan is er een vergunning noodzakelijk;

  1. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening, bedoeld in artikel 8 van de Woningwet, bepaalde aantal personen;
  2. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan:
    1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
    2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Gebruiksmeldingsplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:

  1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of
  2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 gegeven voorschrift, en
  3. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

Bouwbesluit

De eisen voor het brandveilig gebruik zijn ook vastgesteld in het Bouwbesluit 2012 voor beheerders, gebruikers en gemeenten. Om een gebouw in gebruik te nemen of te houden is er voor diverse bouwwerken een gebruiksmelding en bij bepaalde gebruiksfuncties een omgevingsvergunning, onderdeel brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) noodzakelijk.


U kunt door "BAVW brandveiligheidzaken" het gehele traject gebruiksvergunningen en meldingen brandveilig gebruik laten regelen. U kunt zelfs de bijbehorende tekeningen door ons laten verzorgen. Ook de handhaving en controle van de gebruiksvergunningen en -meldingen kunnen wij periodiek voor u controleren.

Ontruimingsplannen

Vanuit het bouwbesluit 2012 is er een ontruimingsplan aanwezig in een bouwwerk waarin een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is vereist vanuit het Bouwbesluit.

Een ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. In het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de te nemen maatregelen bij een ontruiming. Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico's bij brand zoveel mogelijk worden beperkt.
Bij het opstellen van een ontruimingsplan maken we gebruik van de NEN-EN 8112

Vluchtplattegronden & Veiligheidsinstructies

Vluchtplattegronden zijn tekeningen die in een gebouw worden opgehangen op goed zichtbare plaatsen. Op deze tekeningen vindt men o.a. brand- en rookcompartimentering, de vluchtroutes, (nood)uitgangen en de brandblusvoorzieningen. Tevens vindt men op de vluchtplattegronden een korte veiligheidsinstructie hoe men moet handelen in geval van een calamiteit. Vluchtplattegronden kunnen uitgebreid worden met de instructie 'wat te doen bij brand, ongeval en ontruiming'.